شماره خط تلفن
021-66677749

بی اندازه

بی اندازه

بی اندازه

دیگر مالیات ندهید و با ثبات باشید

ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ثبات حساب

🔹ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

 

🔺مشمولین ارسال فهرست معاملات، در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی،

➖از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون [مالیات‌های مستقیم] ( فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات) و یا

➖اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند،

🔺الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند بود و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.

 

 

متن / قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹

 

 

 

🔹ماده ۳ – صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.

🔺تبصره ۱ – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

🔺تبصره ۲ – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

🔺تبصره ۳ – در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید